×
 

 

این محصول، گسترده وسیعی از رنگ های مختلف را در صنعت ساختمان وارد می نماید. فناوری تولید آجر پرسلانی، به طراحان اجازه میدهد که ترکیب های متنوعی از رنگ و بافت را بر نمای ساختمان پیاده کنند.

بدین ترتیب، اجر پرسلانی برای معماران و طراحان، قلمی جادویی فراهم میکند که در ایده های خلافانه خود را عینیت بخشند. در مقیاس شهری نیز، این ابزار موجب میشود که حضور رنگ در فضای شهری و در نما های عمومی افزایش یابد.

کاشی همچنان ارزشمند و زیبا است، اما در ایران امروز، نفوذ معماری غیر بومی موجب شده که کاشی کاری به عنوان یک عنصر سنتی، نتواند پیوند مناسبی با معماری مدرن پیدا کند.

استفاده از کاشی در بناهای معاصر، تنها به بناهای مذهبی و بناهایی که اصرار به تظاهر در سنتی بودن دارند، محدود شده است، و بدین ترتیب، این فناوری کهن، از حضور در فضاهای معماری و شهری باز مانده است.