پیترا

Pietra Gray Pietra Gray
Pietra White Pietra White

سرامیک دیوار پیترا-standard
سرامیک کف داخل ساختمان پیترا-standard
چاپ دیجیتال پیترا-standard
رکتیفاید پیترا-standard
رندوم پیترا-standard
ضد یخ زدگی پیترا-standard
سطح مات پیترا-standard
سطح فلت پیترا-standard
محوطه‌ پیترا-standard
ضد سایش پیترا-standard