SGA URS (شش ضلعی )

نتیجه رعایت استانداردها و به کار گرفتن مواد اولیه با کیفیت جهانی، ماندگاری و ثبات طرح و رنگ سرامیک‌های البرز را برای حدود ۵۰ سال نیز می‌توان گارانتی کرد و نمونه‌هایی از محصولات کاشی و سرامیک ما که مدت زمانی بسیار طولانی در استخرهای مختلف به کار گرفته شده نیز این ثبات و دوام کیفیت را تایید می‌کند.